Reglement

1. Algemeen

1.1 De organisatie van Ommelknows is in handen van Stichting Activiteiten voor Ommel (AVO).
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams

2.1 Deelname aan Ommelknows kan uitsluitend met teams van circa 10 personen.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden. De opgegeven teamleden zijn allen 16 jaar of ouder.
2.3 Een captain van een team mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk op het doorgegeven e-mailadres.
2.5 De werkplek van een team tijdens de quiz dag bevindt zich op één adres en alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan Ommelknows deel te nemen.
2.6 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een emailbevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

3. Inschrijven

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door tijdig het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld te versturen en het inschrijfgeld van €20,00 per team vóór 19-10-2018 te voldoen.
3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient te worden betaald op NL42 RABO 0129233854 t.n.v. Dr’Ommelsgoed, onder vermelding van je teamnaam.
3.4 De organisatie zal niet eerder een bevestiging van inschrijving voor een team naar de teamcaptain versturen dan nadat alle inschrijfgegevens akkoord zijn bevonden en het inschrijfgeld is ontvangen.
3.5 Twee weken voor aanvang van de quizavond is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk in verband met gemaakte kosten.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor Ommelknows zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond 3 november 2018.
4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje bij het Café aan Kluisstraat 1 ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. De boekjes kunnen worden afgehaald vanaf 19:00 uur, inleveren vóór 23:00 uur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst weergeeft hanteren. Bij een gelijke stand in punten telt de inlevertijd.
4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig inleveren.
4.4 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Ommel staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
4.5 Voor de geheime opdracht dient elk team één afgevaardigde naar het Café aan Kluisstraat 1 te sturen om daar de geheime opdracht uit te voeren. Start geheime opdracht: zorg ervoor dat je 10 minuten voor aanvang van de geheime opdracht aanwezig bent. Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht.
4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
4.7 U dient uw teamnummer op elke bladzijde rechtsboven in te vullen.
4.8 Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact zijn.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quiz dag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.3 Alle antwoorden op de vragen zullen op de website worden gepubliceerd na de prijsuitreiking.
De uitslag van Ommelknows is bindend en staat niet ter discussie.
5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van Ommelknows, welke op zaterdag 17 november gehouden zal worden in Gemeenschapshuis De Kluis.
5.5 Voor het in ontvangst nemen van de prijs moet ten minste één lid van het winnende team aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking.

6. Tenslotte

6.1 Zowel de organisatie als Stichting Activiteiten voor Ommel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Ommelknows. Deelnemen aan Ommelknows is dus geheel op eigen risico.
6.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
6.3 Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

Veel succes en veel plezier!

Laatste updates

Ingeschreven teams

  1. Ratatouille
  2. Brainport B&B 2.0
  3. ODCers
  4. Ninestein
  5. Ommel doesn’t know everything
  6. Kwizzet!
  7. Team zonder naam
  8. Fishdicks
  9. Vrienden van G en Co
  10. Zuukewop

Sfeerimpressie

Bekijk wat sfeerbeelden van onze vorige editie.